مجله اینترنتی گنجیت
امروز : شنبه ۲ - ۰۴ - ۱۳۹۷ می باشد

شعر پر مفهوم+عکس

شعر پر مفهوم+عکس

شعر پر مفهوم+عکس
شعر پر مفهوم+عکس

شیکترین مدل های دامن کوتاه دخترانه 2017

شیکترین مدل های دامن کوتاه دخترانه 2017

شیکترین مدل های دامن کوتاه دخترانه 2017
شیکترین مدل های دامن کوتاه دخترانه 2017

جملات زیبای امام خمینی در مورد شهدا+عکس

جملات زیبای امام خمینی در مورد شهدا+عکس

جملات زیبای امام خمینی در مورد شهدا+عکس
جملات زیبای امام خمینی در مورد شهدا+عکس

شرح عرفانی غزلیات حافظ+عکس

شرح عرفانی غزلیات حافظ+عکس

شرح عرفانی غزلیات حافظ+عکس
شرح عرفانی غزلیات حافظ+عکس

گوشی موبایل با قیمت 100تومان+عکس

گوشی موبایل با قیمت 100تومان+عکس

گوشی موبایل با قیمت 100تومان+عکس
گوشی موبایل با قیمت 100تومان+عکس

بیوگرافی کامل سمیرا حسن پور + عکس سمیرا حسن پور

بیوگرافی کامل سمیرا حسن پور + عکس سمیرا حسن پور

بیوگرافی کامل سمیرا حسن پور + عکس سمیرا حسن پور
بیوگرافی کامل سمیرا حسن پور + عکس سمیرا حسن پور

يخچال فريزر+عکس

يخچال فريزر+عکس

يخچال فريزر+عکس
يخچال فريزر+عکس

انواع یخچال فریزر بلومبرگ+عکس

انواع یخچال فریزر بلومبرگ+عکس

انواع یخچال فریزر بلومبرگ+عکس
انواع یخچال فریزر بلومبرگ+عکس

مهندسی صنایع چیست+عکس

مهندسی صنایع چیست+عکس

مهندسی صنایع چیست+عکس
مهندسی صنایع چیست+عکس

۴۷ روش برای ساده‌ تر کردن زندگی+عکس

۴۷ روش برای ساده‌ تر کردن زندگی+عکس

۴۷ روش برای ساده‌ تر کردن زندگی+عکس
۴۷ روش برای ساده‌ تر کردن زندگی+عکس

عکسهای سرداب حضرت ابالفضل عباس+عکس

عکسهای سرداب حضرت ابالفضل عباس+عکس

عکسهای سرداب حضرت ابالفضل عباس+عکس
عکسهای سرداب حضرت ابالفضل عباس+عکس

دانلود نوحه سینه زنی امام حسین محرم با صدای حاج مهدی سلحشور

دانلود نوحه سینه زنی امام حسین محرم با صدای حاج مهدی سلحشور

دانلود نوحه سینه زنی امام حسین محرم با صدای حاج مهدی سلحشور
دانلود نوحه سینه زنی امام حسین محرم با صدای حاج مهدی سلحشور

هزینه تحصیل در مقطع دکترا در خارج+عکس

هزینه تحصیل در مقطع دکترا در خارج+عکس

هزینه تحصیل در مقطع دکترا در خارج+عکس
هزینه تحصیل در مقطع دکترا در خارج+عکس

تبریک تولد دوباره+عکس

تبریک تولد دوباره+عکس

تبریک تولد دوباره+عکس
تبریک تولد دوباره+عکس

محاسبه شيب+عکس

محاسبه شيب+عکس

محاسبه شيب+عکس
محاسبه شيب+عکس

دانه های قرمز در واژن+عکس

دانه های قرمز در واژن+عکس

دانه های قرمز در واژن+عکس
دانه های قرمز در واژن+عکس

نمونه حکم آزادی+عکس

نمونه حکم آزادی+عکس

نمونه حکم آزادی+عکس
نمونه حکم آزادی+عکس

دلایل به وجود آمدن بیماری های روانی را بشناسید+عکس

دلایل به وجود آمدن بیماری های روانی را بشناسید+عکس

دلایل به وجود آمدن بیماری های روانی را بشناسید+عکس
دلایل به وجود آمدن بیماری های روانی را بشناسید+عکس

میزان قند میوه+عکس

میزان قند میوه+عکس

میزان قند میوه+عکس
میزان قند میوه+عکس

لیندا کیانی مهمان برنامه دورهمی دوشنبه 22 شهریور 95

لیندا کیانی مهمان برنامه دورهمی دوشنبه 22 شهریور 95

لیندا کیانی مهمان برنامه دورهمی دوشنبه 22 شهریور 95
لیندا کیانی مهمان برنامه دورهمی دوشنبه 22 شهریور 95

خواص جالب کاهو و سکنجبین+عکس

خواص جالب کاهو و سکنجبین+عکس

خواص جالب کاهو و سکنجبین+عکس
خواص جالب کاهو و سکنجبین+عکس

فرار از پیری زود رس با 7 قانون+عکس

فرار از پیری زود رس با 7 قانون+عکس

فرار از پیری زود رس با 7 قانون+عکس
فرار از پیری زود رس با 7 قانون+عکس
تبلیغات
خرید رپورتاژ
رایتک

 • کد مطلب : 58387
 • تاریخ انتشار : ۲۵ - ۰۸ - ۱۳۹۵
 • دیدگاه : 0
 • مزایای پیل های سوختی و نحوه عملکرد آنها+عکس

  مزایای پیل های سوختی و نحوه عملکرد آنها+عکس

  مزایای پیل های سوختی و نحوه عملکرد آنها+عکس

  مزایای پیل های سوختی و نحوه عملکرد آنها+عکس

  مزایای پیل های سوختی و نحوه عملکرد آنها+عکس
  مزایای پیل های سوختی و نحوه عملکرد آنها+عکس

  , هیدروژن، پیل های سوختی و باتری , پیل های سوختی،هزینه , مزایای خنک کار ,اینورتر و مزایای , آشنایی با بلندگوها، عملکرد و نحوه انتخاب , نیروگاه پیل های سوختی;جهت دریافت پیامک رایگان آخرین اطلاعیه های فروش و اخبار , نحوه محاسبه , عملکرد‌ کدام ,, مروبط به آنها، عکس هاي هوايي , داده شده و كمك های نقدی و , پیل سوختی با باطری ,ربات‌ها در سطوح مختلف دارای دو خاصیت "تنوع در عملکرد" و , و عصب های , نحوه عملکرد ,

  انواع پیل سوختی و کاربردهای آن

  طبقهبندیرایجپیلهایسوختیبراساسنوعالکترولیتآنهامیباشدکه عبارتستاز :

  (PEMFC ) پیلسوختیپلیمری
  (AFC ) پیلسوختیقلیایی
  (PAFC) پیلسوختیاسیدفسفریک
  (MCFC) پیلسوختیکربناتمذاب
  (SOFC) پیلسوختیاکسیدجامد
  (DMFC) پیلسوختیمتانولی

  خلاصهایازخصوصیاتهرکدامازانواعپیلهایسوختیوجدولخصوصیاتآنهابشرحذیلمیباشد:

  ١. پیلسوختیغشاءپروتون(PEMFC )

  پیلهایسوختیغشاءپروتوندارایغشاءپلیمریجامدهستندکهدرحالحاضرعمدتًاغشاء    Nafion دراینپیلسوختیبکاربردهمیشودوبهشکلیکورقهباریکمنعطفاست. اینغشاءکوچکوسبک بودهودردمایپایینکارمیکند)دمایکارکردبهینهدرحدود٨٥درجهسانتیگراداست. ( سایرالکترولیتهای جامددردمایبالاکارمیکنند. شکلزیریکالکترولیتغشاءپروتونرابهمانشانمیدهد.

  انرژی هیدروژن 17

  برایسرعتبخشیدنبهواکنش،یککاتالیستپلوتونیومیدردوسطحغشاءالکترولیتاستفادهمیشودکه اینکاتالیستموجبافزایشقیمتپیلسوختیمیشود؛امابدلیلجامدبودنالکترولیتپیلسوختیوهمچنینانعطافپذیربودناینالکترولیت،امکانشکستنیاترکخوردندرآنکماستواینمشخصه،پیلسوختیPEMرابرایکاربردهایخانگیوکاربردهایحملونقلیمناسبمیکند.

  درپیلسوختینوعPEMاتمهایهیدروژندرآندیونیزهمیشوندوالکترونهایآنهاجدامیشود. یونهای هیدروژنکهشاملبارمثبتهستند،بهسطحغشاءخللدارنفوذمیکندوبسمتکاتدمیروند؛الکترونهای
  جداشدهنمیتوانندازاینغشاءعبورکنندوازیکمدارخارجیعبورمیکنندوموجبتولیدبرق میشوند. درکاتدالکترونها،پروتونهایهیدروژنواکسیژنموجوددرهواباهمترکیبمیشوندوآبرا تشکیلمیدهند.پیلسوختی PEM نیازمندهیدروژنخالصاست؛ بنابراینبایدازیکرفورمردرخارج ازپیلسوختیاستفادهکنیمتااحتمالبوجودآمدن CO ودرنتیجهمسمومیتکاتالیستراکاهشدهیم

  واکنشهایانجامشدهدرآندوکاتدبشرحذیلاست :

  انرژی هیدروژن 19   

  مزایا:

  دمایپایینوشروعبکارسریع
  عدمحساسیتبهدیاکسیدکربن
  امکاناستفادهازگازهایمشتقازهیدروکربنبعنوانسوخت

  معایب:

  حساسیتبهمونواکسیدکربن
  بکارگیریفلزاتکمیابدرساختمانپیل
  پیچیدهبودنسیستممدیریتآبدرمجموعهغشاءوالکترود

  ٢. پیلسوختیقلیایی(AFC)

  پیلسوختیقلیاییباهیدروژنواکسیژنخالصکارمیکندوازمحلولهیدروکسیدپتاسیمدرآببعنوان الکترولیتاستفادهمیکنندوالکترود

  پيل سوختي چيست و چگونه کار مي کند؟

  پيل سوختي۱ چيست؟

  پيل سوختي وسيله‌اي است که انرژي شيميايي
  سوخت را مستقيماً به انرژي الکتريکي تبديل مي‌کند. عملکرد پيل سوختي مانند
  باتري نيست که انرژي را ذخيره کند بلکه پيل سوختي حالتي از انرژي به حالت
  ديگر تبديل مي‌کند، به طوري که در اين تبديل مواد داخل پيل مصرف نمي‌شوند .
  گاز هيدروژن به دليل تمايل واکنش دهندگي بالا، فراواني و عدم آلايندگي
  محيط زيست، به عنوان سوخت ايده‌آل در پيل‌سوختي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

   ساختمان پيل سوختي

  هر پيل سوختي از سه جزء اصلي تشکيل
  شده‌است: الکترود آند، الکترود کاتد و الکتروليت يا غشا. گاز هيدروژن که به
  عنوان سوخت به کار مي‌رود، به الکترود آند وارد شده و در آنجا با از دست
  دادن الکترون، اکسايش مي‌يابد. طي اين واکنش يون هيدروژن مثبت و الکترون
  توليد مي‌شوند. يون‌هاي هيدروژن به همراه الکترون‌ها از کاتد به آند انتقال
  مي‌يابند. انتقال يون‌هاي هيدروژن از طريق الکتروليت و انتقال الکترون از
  طريق يک مدار خارجي صورت مي‌گيرد. اکسيژن موجود در کاتد با الکترون‌ها و
  يون‌هاي هيدورژن واکنش داده، آب توليد مي‌کند. شکل ۱ شمايي کلي از يک پيل
  سوختي را نشان مي‌دهد.

   واکنش در
  آند                                                                                                                                          

  «math ><br> واکنش در کاتد                                                                                                                                         <img class=پيل سوختي چيست و چگونه کار مي کند؟ 

  تصوير ۱- شماي کلي از يک پيل سوختي

  واکنش‌هاي اکسايش-کاهش:
  اصطلاح اکسايش، پيش‌تر براي واکنش‌هاي ترکيب مواد با اکسيژن به
  کار مي‌رفت و کاهش به عنوان برداشتن اکسيژن از يک ترکيب اکسيژن‌دار، تعريف
  مي‌شد. اما امروزه اکسايش و کاهش بر اساس تغيير عدد اکسايش تعريف مي‌شود.
  اکسايش فرايندي است که در آن عدد اکسايش يک اتم افزايش مي‌يابد و کاهش،
  فرايندي است که در آن عدد اکسايش يک اتم کم مي‌شود.

   انواع پيل‌هاي سوختي

  پيل‌هاي سوختي را به طور معمول، بر اساس نوع الکتروليتي که در آن به کار مي‌رود، به پنج دسته طبقه‌بندي مي‌کنند:

  پيل‌هاي سوختي قليايي
  پيل‌هاي سوختي کربنات مذاب
  پيل‌هاي سوختي اسيد فسفريک
  پيل‌هاي سوختي اکسيد جامد
  پيل‌هاي سوختي پليمري

  از نگاهي ديگر، طبقه‌بندي پيل‌هاي سوختي
  بر اساس دمايي است که پيل سوختي در آن کار مي‌کند. بر اين اساس پيل‌هاي
  سوختي به دو دسته کلي پيل سوختي دما بالا و پيل سوختي دما پايين تقسيم‌بندي
  مي‌شوند. در جدول ۱ دمايي که انواع پيل‌هاي سوختي در آن کار مي‌کنند، به
  همراه نوع الکتروليت و نام اختصاري آنها نشان داده شده است.

  نوع پيل سوختي
  نام اختصاري
  الکتروليت
  دماي کارکرد (C°)

  پيل سوختي پليمري
  PEM2
  نفيون (نوعي پليمر)
  ۸۰-۱۰۰

  ۱۰۰ -۸۰ پيل سوختي قليايي
   AFC3
   پتاس
  ۸۰-۱۰۰

   پيل سوختي اسيد فسفريک
   PAFC4
   اسيد فسفريک
  ۲۰۰-۲۲۰

   پيل سوختي کربنات مذاب
   MCFC5
   نمک کربنات مذاب
  ۶۵۰

   پيل سوختي اکسيدجامد
   SOFC6
   YSZ ( نوعي سراميک)
  ۱۰۰۰

  مزايا و معايب پيل‌هاي سوختي

   مزاياي پيل‌هاي سوختي
  – داشتن بازدهي بالا نسبت به وسايلي که از سوخت‌هاي شيميايي معمول نظير نفت و بنزين استفاده مي‌کنند.
  – سازگاري با محيط زيست؛ چون تنها محصول جانبي ايجاد شده در پيل‌هاي سوختي آب مي‌باشد.
  – عدم آلودگي صوتي؛ از آن‌جايي‌که در پيل‌هاي سوختي اجزاي متحرک وجود ندارد، اين وسيله بسيار بي‌صدا و آرام است.
  – هزينه نصب کم و راه‌اندازي آسان
  معايب پيل‌هاي سوختي
  – ناشناخته بودن فناوري پيل‌هاي سوختي در جهان
  – گران بودن؛ از آنجايي که هنوز خطوط توليد پيل‌هاي سوختي وجود ندارد،
  توليد انبوه آنها بسيار گران است. علاوه براين، در ساخت اين وسايل از برخي
  مواد گران قيمت (مانند کاتاليزورها) نيز استفاده مي‌شود.

  زمينه‌هاي مختلف استفاده از پيل‌هاي سوختي:

  از پيل‌سوختي مي‌توان در زمينه‌هاي مختلفي براي توليد انرژي استفاده کرد، که معمول‌ترين آنها عبارتند از:

  حمل ونقل (خودروهاي سواري و وسايط نقليه عمومي): امروزه همه
  توليد‌کنندگان عمده خودرو بر روي توليد تجاري خودروهاي پيل سوختي
  سرمايه‌گذاري کرده‌اند. پيل‌هاي سوختي مي‌توانند به عنوان مولد انرژي در
  اتوبوس‌ها، قايق‌ها، هواپيماها و حتي دوچرخه‌ها نيز استفاده شوند (شکل ۲).

  پيل سوختي چيست و چگونه کار مي کند؟پيل سوختي چيست و چگونه کار مي کند؟
  تصوير ۲- پيل‌هاي سوختي مي توانند در
  انواع وسايل نقليه استفاده شوند. پيل سوختي مي‌تواند در قسمت عقب يا جلوي
  وسيله نقليه قرار داده شود.

  نيروگاه‌ها (نيروگاه‌هاي متمرکز و غيرمتمرکز اعم از خانگي، تجاري،
  صنعتي): پيل‌هاي سوختي نسبتاً آرام و بي‌صدا هستند لذا جهت توليد برق محلي
  مناسب‌اند. علاوه بر کاهش نياز به گسترش شبکه توزيع برق، از گرماي توليدي
  از اين نيروگاه‌ها مي‌توان جهت گرمايش و توليد بخار آب استفاده نمود.
  وسايل الکترونيکي قابل حمل (تلفن‌هاي همراه، رايانه‌هاي شخصي و
  …): باتري‌ها براي بسياري از وسايل قابل حمل مانند کامپيوترهاي کيفي و
  تلفن‌هاي همراه نامناسب‌اند. باتري‌ها پرهزينه، سنگين و مزاحم هستند و اغلب
  در بدترين مواقع به شارژ نياز دارند. پيشرفت‌هاي اخير در فن‌آوري پيل
  سوختي ممکن است به حل اين مشکل بينجامد. چند گروه پژوهشي در حال ابداع «ريز
  پيلهاي سوختي» هستند که به تلفن‌هاي همراه امکان مي‌دهد در حالت آماده
  براي هفته‌ها کار کنند(شکل ۳).

  پيل سوختي چيست و چگونه کار مي کند؟پيل سوختي چيست و چگونه کار مي کند؟
  تصوير ۳- پيل هاي سوختي مي‌توانند براي شارژ کردن انواع وسايل الکترونيکي قابل حمل (تلفن‌هاي همراه، رايانه‌هاي شخصي) استفاده شوند.

  صنايع نظامي: پيل‌هاي سوختي که در دماي پايين کار مي‌کنند در
  تانک‌ها، زره‌پوش و خودروهاي نظامي استفاده مي‌شوند. چون در اين دسته از
  پيل‌هاي سوختي هيچ قطعه متحرکي وجود ندارد پس کم صدا بوده و از آنجايي که
  درجه حرارت پايين نيز کار مي‌کنند رديابي اين خودروها نسبت به خودروهاي با
  موتور درون‌سوز مشکل‌تر خواهد بود. پيل‌هاي سوختي پليمري که در دماي پايين
  کار مي کند، بيشتر در خودرو و وسايل قابل حمل کاربرد دارد. پيل سوختي اکسيد
  جامد که در دماهاي بالاتر به کار مي افتد، در نيروگاه‌ها مورد استفاده
  قرار مي‌گيرد

  کاتاليزور و نقش آن در پيل سوختي

  واکنش‌هايي که در پيل سوختي اتفاق مي‌افتند، از دسته واکنش‌هاي اکسايش و
  احيا هستند و سرعت انجام آنها آهسته مي‌باشد. بنابراين در پيل‌هاي سوختي
  که در دماي کم کار مي‌کنند، مانند پيل سوختي پليمري، براي بالا بردن بازده
  پيل سوختي بايد از کاتاليزور استفاده کرد.

  کاتاليزور:
  کاتاليزور ماده‌اي است که سرعت يک واکنش شيميايي را زياد
  مي‌کند، بدون اين‌که خود در جريان واکنش مصرف شود. از اين رو؛ کاتاليزور را
  مي‌تون بدون تغيير، در پايان واکنش بازيابي کرد.

  براي افزايش سرعت واکنش پيل‌هاي سوختي،
  بايد در آند و کاتد از کاتاليزور استفاده کرد. انتخاب کاتاليزور مسئله مهمي
  است و از هر ماده‌اي نمي‌توان به عنوان کاتاليزور استفاده نمود.
  کاتاليزوري که واکنش‌هاي پيل سوختي را سرعت مي‌دهد فلز پلاتين است. وقتي
  هيدروژن به آند وارد مي‌شود به کاتاليزور پلاتين مي‌رسد و در تماس با آن
  راحت‌تر اکسيد مي‌شود. در کاتد نيز گاز اکسيژن بعد از ورود، به کاتاليزور
  برخورد مي‌کند و واکنش کاتدي نيز در حضور پلاتين تسريع مي‌شود.
  شايد بدانيد که فلز پلاتين بسيار گران‌قيمت مي‌باشد و همين مسئله سبب
  افزايش قيمت يک پيل سوختي پليمري خواهد شد. همين قيمت بالاي پيل سوختي باعث
  شده است که علي‌رغم تمام مزيت‌هاي پيل سوختي پليمري، هنوز محصولاتي که با
  اين فناوري کار مي‌کنند به صورت تجاري مورد استفاده قرار نگيرند. براي
  استفاده از پيل سوختي پليمري بايد قيمت آن را کاهش داد. چگونه؟
  فناوري‌نانو با ارائه‌ي پيشنهادهايي دراين زمينه، شايد بتواند مشکل را حل
  کند. در صورتي‌که مي‌خواهيد بدانيد فناوري نانو چگونه اين مشکل را رفع
  مي‌کند تا مقاله‌ي بعدي اندکي صبر کنيد.
   


  منبع:ganjit.ir

  مزایای پیل های سوختی و نحوه عملکرد آنها+عکس

  نظرات کاربران
  *

  ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

  *

  از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

  *

  از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

  *

  نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


  ارسال دیدگاه

  *

  *

  *

  • پربازدیدترین
  • جدیدترین مطالب
  تبلیغات
  حسابداری ویژه بازار کار
  خرید بک لینک
  ایمیل خود را بدون www در کادر رو به رو وارد نمایید